Thông báo V/v lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy và hoạt động của CVHT kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 05/11/2015 22:58:51

Thực hiện công tác lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên kỳ 1 năm học 2015-2016 căn cứ theo Công văn số 170/KT&ĐBCLGD ban hành ngày 29/10/2015 của phòng Khảo Thí và ĐBCLGD. Đề nghị toàn thể sinh viên các Khóa 54, 55, 56 và 57 thực hiện:
1. Cho ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên kỳ 1 năm học 2015-2016 (cụ thể xem hướng dẫn file thông báo đính kèm).
2. Cho ý kiến về hoạt động của cố vấn học tập kiêm nhiệm kỳ 1 năm học 2015-2016 (cụ thể xem hướng dẫn file công văn đính kèm).

Các file đính kèm:

TB lấy ý kiến người học kỳ 1 năm học 2015-2016%281%29.jpg
TB lấy ý kiến người học kỳ 1 năm học 2015-2016%282%29.jpg
CV Lấy ý kiến Sv về hoạt động CVHT kiêm nhiệm kỳ 1 năm học 2015-2016.jpg