Địa chỉ liên hệ Khoa Thống Kê

Ngày đăng: 06/10/2011 15:15:25

 
Địa chỉ liên hệ: Phòng 401-402 Nhà 7, Đại học kinh tế quốc dân
 Số điện thoại: (84-4) 38693275             
 E-mail: kthongke@neu.edu.vn