Cơ cấu tổ chức Khoa Thống kê

Ngày đăng: 29/09/2011 14:10:18

 

 

CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM

Bộ môn Thống kê kinh tế - xã hội

Bộ môn thống kê kinh doanh

Thống kê kinh tế

Hệ thống tài khoản quốc gia

Điều tra xã hội học

Thống kê xã hội

Thống kê dân số

Thống kê tài chính

Thống kê thương mại

Thống kê lao động

Thống kê môi trường

Thống kê nông nghiệp

Thống kê công nghiệp

Phân tích kinh tế xã hội

Lý thuyết thống kê

Nguyên lý thống kê kinh tế

Thống kê kinh doanh

Thống kê đầu tư

Thống kê chất lượng

Tin học thống kê

Thống kê bảo hiểm

Thống kê du lịch

Thống kê doanh nghiệp

Thống kê trong nghiên cứu thị trường