Chức năng nhiệm vụ khoa Thống kê

Ngày đăng: 14/12/2011 20:19:3

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo
- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường
- Chủ trì tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo tại các bậc, hệ đào tạo
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
- Tổ chức các hoạt động tư vấn chính sách và tư vấn cho doanh nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ theo quy định của Trường
- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng
- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ
- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của trường
(Trích điều 25 – mục 6: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)